Annoncører:

 

Vilkår og priser for annoncering her.

Campisternes Rejseportal på Facebook

Bliv ven med redaktøren

Gruppen Camping & Campingrejser

Campingplads Indberetninger

 

Partnerlinks:

 

 

 

Altid gode fotos på alle sider.

 

 

 

Hvem står bag ?

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENTFOR PUBLIKUMSAFTEMNINGER

TIL

SMUKKESTE CAMPINGPLADS I EUROPA

OG

BEDSTE SERVICE PÅ CAMPINGPLADSER I EUROPA.

1. Formål og prisernes udformning..

At skabe øget opmærksomhed omkring 2 vigtige campingværdier.

Priserne består af vejrfaste plaketter, udformet som tryk på aluminiumsplader og ledsages af selvklæbende transfers og et diplom. Plaketterne kan sidestilles med en synlig pokal.

Nominerede pladser får udleveret selvklæbende, vejrfaste stickers.

Der medfølger ingen økonomisk honorering med prisen. Ingen campingplads kan modtage begge priser samme år.

2. Hvordan indstilles der til en pris?

Enhver campist i Europa kan foreslå en campingplads til en af priserne, et sådant forslag kaldes en indstilling. 5 forslag til samme campingplads udløser en nominering. Den endelige prisvinder findes gennem drøftelse/afstemning i en arbejdsgruppe. En yderligere afstemning blandt campister vil ikke finde sted.

Vejledning: Det er vigtigt, at et forslag til nominering skal ledsages af tekstet motivation. Smukkeste campingplads.  F.eks. et udsagn som: "Jeg synes, at plads XXX er smukkest" er ikke nok. Der skal beskrives hvorfor. Beliggenheden, den interne struktur i forhold til omgivelserne. Bygningers arkitektur og kvalitet kan også spille en rolle, men er ikke af afgørende betydning. Derimod er udsigtsforhold og naturpleje en vigtig faktor. En beskrivelse må gerne ledsages af fotografier.

Definationen af Bedste Service må være: Receptionens professionalitet, venlighed, imødekommenhed og kvaliteten af hjælp med installeringen på standpladsen, servicen under opholdet. Og ikke mindst serviceforanstaltninger, der går ud over den grænse, som er normalt forekommende. Desuden renlighed på pladsen og i servicehusene, pleje af arealet. Alt dette er væsentlige faktorer.

Det kan være svært at beskrive dette i et foto, det er derfor vigtigt at der bruges lidt ord på at beskrive en oplevelse med velvalgte ord.

BEGRÆNSNINGER: i 2016 er oprettet særlige sider på Facebook som kommunikationsmiddel og oprettelse af indstillinger til nomineringer. Idet priser er publikumspriser, siger det sig selv, at ingen lejrchef eller en campingplads´ personale kan være medlem af disse facebookgrupper.

Campingpladser må ikke arrangere eller opfordre til kollektive afstemninger eller på anden måde gribe ind i afstemningen. Overtrædelse medfører udelukkelse af både forslagsstiller,de berørte personer og  campingpladsen.

Ligeledes må man ikke lave flere forslag til et i forvejen oprettet forum for derigennem at kunne påvirke et afstemningsresultat.

Facebookgruppen er en lukket gruppe, der er forbeholdt campister. Selvfølgelig også med det formål, at holde siden fri for uønskede reklamer eller netsvindel.

Forslag indsendes til redaktion@campisternes-rejseportal.eu

3. Arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen består af min. 3 personer. Indtil videre ønsker personerne at være anonyme, bortset fra formanden, som til enhver tid er ejeren af Campisternes Rejseportal. Arbejdet kan udføres med "bestyrelsesmøder" på Internettet. Eneste betingelse er, at gruppens medlemmer  A) er aktive campister, B) ikke er ejer eller har personlig tilknytning til en campingplads C) er i besiddelse af en e-mail konto. Arbejdet er ulønnet.

3. Arbejdsgruppens arbejde.

Formanden i arbejdsgruppen modtager via portalens e-mail indstillinger til nomineringer. Arbejdsgruppens medlemmer kan alle komme med indstillinger. Når afgørelsen om selve prismodtagelsen skal afgøres drøfter arbejdsgruppen indbyrdes de forskellige begrundelser. En afgørelse er endelig, såfremt 2 medlemmer stemmer herfor.

4. Arbejdsgruppens udvidelse.

Arbejdsgruppen kan udvides til 5 personer. Stemmeforholdet vil da være at 3 personer skal være enige om en pristildeling hhv. nominering.

5. Procedure.

Alle campister - uanset nationalt tilhørsforhold - kan komme med et forslag til en prisvinder. Når 3 campister har indstillet en campingplads, foreligger der en nominering. Campingpladsen underrettes og spørges om man vil deltage i det endelige kapløb. Kommer der ikke svar fra en campingplads inden 14 dage, foreligger der automatisk en nominering. Campingpladsen skal snarest muligt herefter modtage sine nominerings stickers. Arbejdsgruppens medlemmer kan deltage med forslag og hvis der foreligger 2 forslag til en plads drøfte om man vil supplere med sine egne stemmer.

En nominering er en anerkendelse i sig sig selv, som campingpladsen må skilte med.

6. Indstillingsperioden.

Forslag til en nominering kan indsendes fra den 16.september i året til og med den 15.august i det efterfølgende år.

7. Tildelingen

Tildelingen af årets priser skal ske mellem den 1.sept - 15.september. Prismodtagerne underrettes omgående og plaketter og diplomer tilsendes hurtigst muligt  derefter.

8. Afgørelsen gyldighed.

Afgørelsen kan ikke ankes, uanset om en campingplads har indvilliget i at modtage prisen eller gennem tavshed ikke har reageret på en forudgående henvendelse.

9. Anvendelse af prisen.

Pris såvel som nomineringsmodtagere må gerne anvende dette til egen markedsføring, presseomtaler, nyhedsbreve m.v. I dette skal som den eneste betingelse nævnes hvorfra prisen er tildelt. I elektroniske medier med et link til campisternes-rejseportal.eu

10. Kontinuitet af nomineringer hhv. pristildelinger.

Om en nomineret campingplads ikke opnår et vinde prisen, kan nomineringen automatisk gå videre til det efterfølgende år. Dog maksimalt 2 på hinanden følgende år. En prisvinder kan ikke få tildelt en ny pris i samme kategori, medmindre der er gået 5 år.

11. Reglementet.

Dette reglement kan til enhver tid udvides eller rettes. Afgørelser og/eller nomineringer kan ikke gøres til genstand for civilretlige sager og komiteens afgørelse kan ikke ankes.

Gode Campingpladser:

 

Ved skov og nær strand ved Storebælt

 

 

 

I sætter man pris på danskere her:

 

Med udsigt over Moldau i Prag

 

 

 

Eller hvad med en rejse efter disse steder:

 

 

En festlig campingbog - se link ved at klikke på foto bestilles her.